امیر برومند

مداحی حنانه رقیه،ریحانه رقیه

کربلایی امیر برومند

بند اول:

حنانه رقیه ریحانه رقیه

همرای رضوانی

ای زهرای ثانی

فرزانه رقیه دردانه رقیه

معنای ایمانی

ای زهرای ثانیای بی‌نهایت ذات تو

عالم امکان مات تو

هر نفسی که میکشم

بی بی از عنایات تویا رقیه رقیه نازنینی رقیه

یا رقیه رقیه دلنشینی رقیه

یا رقیه رقیه بی قرینی رقیه

یا رقیه رقیه بهترینی رقیه

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘بند دوم:

علیه رقیه حوربه رقیه

شمس عالم‌تابی

لبخند اربابی

محبوبه رقیه محجوب رقیه

نابی و نایابی

لبخند اربابییارقیه سره مگو

اسمت رو میگم با وضو

آسمون تحت سلطته

میشینی رو دوش عمویا رقیه رقیه مستجابی رقیه

یارقیه رقیه آفتابی رقیه

یا رقیه رقیه انقلابی رقیه

یا رقیه رقیه در نابی رقیه

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘بند سوم:

ای بودونبودم نبودی نبودم

بر قلبم فرمانده

تا ابد پاینده

ای ذکر سجودم ای اصل عقودم

ای نور تابنده

تا ابد پایندهدلتنگم واسه ی حرم

رحمی بر اشک مادرم

چه‌جوری حرفم رو بگم

من میمیرم اگه نرمیا رقیه رقیه جان جانی رقیه

یا رقیه رقیه جاودانی رقیه

یا رقیه رقیه آسمانی رقیه

یا رقیه رقیه بیکرانی رقیه

پاسخ