حاج محمود کریمی

عهد ما بر لب شیرین سخنان بست خدا

حاج محمود کریمی

پاسخ