کربلایی نریمان پناهی

دیدی غریبم

کربلایی نریمان پناهی

دیدی غریبم گفتی اُخَیَگفتم کجایی گفتی اِلَیَاز تو نمونده رد و نشونیمیشه برا من قرآن بخونیکار از کار گذشت و رو سینت نشست ودیدم مثل مادر پهلوها شکست وواویلا حسینم****این قتلگاهه یا نیزه زارهاین نیزه ها رو کی در بیارهلب تشنه بودی کاری نکردن

احکام ذبحو جاری نکردندنیا رو سرم ریخت قلب مادرم ریختوقتی که تو رفتی دشمن تو حرم ریختواویلا حسینم

پاسخ