مهدی میرداماد

بر سرم سایه ایوان طلایی دارم _ مهدی میرداماذ

مهدی میر داماد

پاسخ