کربلایی نریمان پناهی

برگشتی از حج واجب

کربلایی نریمان پناهی

برگشتی از حج واجب و

رفتی سوی

دل دادی ام المصائبم

وای حسین

رو به صحرا زدی

تشنه دل و به دریا زدی

پیش زینب دست و پا زدی وای حسین

حج کم مقبول

سعیکم مشکول

میزدن با سنگا پسر مظلوم

وقت احرام خاک این صحرا

حاجی زینب رو سر تو دعوا

ای حسین جانم ای حسین جانم

پاسخ