کربلایی نریمان پناهی

برادر جان سلیمان زمانی

کربلایی نریمان پناهی

برادر جان سلیمان زمانی

چرا انگشتر نداری

چرا بر تن برادر سر نداری

بمیرم من مادر نداری

حسین جانم حسین جانم حسین جان

گلی گم کرده ام می‌جویم او را

به هر گل میرسم میبویم او را

گل من یک نشانی در بدن داشت

یکی پیرهن کهنه به تن داشت

حسین جانم حسین جانم حسین جان

پاسخ