مهدی میرداماد

آفتابا بس که پیدایی نمی دانم کجایی _ مهدی میرداماد

مهدی میر داماد

پاسخ